جوانی و عشق در علم و عرفان

جوانی و عشق در علم و عرفان

16,000 تومان

عرفان به عنوان يکي از مهمترين و پرنفوذترين نحله هاي فکري مسلمانان در طول تاريخ، مکتبي است که به صراحت از عشق صحبت به ميان مي آورد. موضوع عشق مجازي و و حقيقي و نقش آن در معرفت و رشد و تعالي انسان و رسيدن انسان به خداوند، ازجمله ارکان بنيادي عرفان اسلامي و برخی عرفان های غیر اسلامی به حساب مي آيد. از سوي ديگر چنين به نظر مي آيد که طريقت عرفان، سير انفسي و کاملا فردي است و به تبع آن به مناسبات و روابط اجتماعي ارتباط چنداني ندارد. اين در حالي است که تامل در مفهوم عشق و سير آن از مجازي به حقيقي، اشتباه اين برداشت را نشان مي دهد. لذا با توجه به اينکه ازدواج و نهاد خانواده ازجمله مهمترين، گسترده ترين و نخستين شکل تعامل اجتماعي بشمار مي رود. مطابق با نگاه عرفانی، بنيان ازدواج و تشکيل خانواده، پديدآيي عشق و رشد آن است. به ديگر سخن، ازدواج و خانواده محملي براي سير عشق از مجاز به حقيقت مي باشد. از سوي ديگر، عشق در ازدواج و خانواده، بستر مناسبي را براي آگاهي از خلال توجه به ديگري فراهم مي آورد. خودشناسي نيز مقدمه آگاهي بشمار مي رود.

Qucik View
درمان شکست عاطفی

درمان شکست عاطفی

18,000 تومان

مشکلات کنارآمدن با فردی که از صمیم قلب دوست داریم، ولی به دلایل مختلفی ممکن است دل ما را بشکند، ما را تنها بگذارد و یا حتی آن‌قدر که ما دوستش داریم ما را دوست نداشته باشد. ممکن است شکست عاطفی ناشی از ازدواجی ناکام باشد و یا حتی عشقی یک‌طرفه که ناگفته باقی‌مانده است. نکته‌ی اصلی این‌جاست که در این شرایط با کسی طرف هستیم که احساس شکست‌خوردگی و فقدان می‌کند. کارهایی که نباید بعد از این شکست کنیم، حتی شاید از کارهایی که باید انجام بدهیم، مهم‌تر باشد.

Qucik View
عشق یک طرفه

عشق یک طرفه

18,000 تومان
  • تعریف عشق یک طرفه
  • آسیب های عشق یک طرفه
  • راهکارهای عشق یک طرفه
Qucik View
عشق

نگاهی چند جانبه به عشق از دكتر هلاكويي

22,000 تومان

نگاهی ادبی فلسفی عرفانی و علمی به موضوع عشق

عشق در یک نگاه

در ذهن و ضمیر عاشق چه می‌ گذرد

چگونه می‌توان عشق را هم داشت و هم کاشت

Qucik View