جوانی و عشق در علم و عرفان

16,000 تومان

عرفان به عنوان يکي از مهمترين و پرنفوذترين نحله هاي فکري مسلمانان در طول تاريخ، مکتبي است که به صراحت از عشق صحبت به ميان مي آورد. موضوع عشق مجازي و و حقيقي و نقش آن در معرفت و رشد و تعالي انسان و رسيدن انسان به خداوند، ازجمله ارکان بنيادي عرفان اسلامي و برخی عرفان های غیر اسلامی به حساب مي آيد. از سوي ديگر چنين به نظر مي آيد که طريقت عرفان، سير انفسي و کاملا فردي است و به تبع آن به مناسبات و روابط اجتماعي ارتباط چنداني ندارد. اين در حالي است که تامل در مفهوم عشق و سير آن از مجازي به حقيقي، اشتباه اين برداشت را نشان مي دهد. لذا با توجه به اينکه ازدواج و نهاد خانواده ازجمله مهمترين، گسترده ترين و نخستين شکل تعامل اجتماعي بشمار مي رود. مطابق با نگاه عرفانی، بنيان ازدواج و تشکيل خانواده، پديدآيي عشق و رشد آن است. به ديگر سخن، ازدواج و خانواده محملي براي سير عشق از مجاز به حقيقت مي باشد. از سوي ديگر، عشق در ازدواج و خانواده، بستر مناسبي را براي آگاهي از خلال توجه به ديگري فراهم مي آورد. خودشناسي نيز مقدمه آگاهي بشمار مي رود.

no sidebar

 

زبان: فارسی

نوع فایل: MP3

حجم: ۱۲ مگابایت

مدت زمان: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه

دانلود فایل پس از پرداخت وجه