مرگ و تاثیر روانشناختی آن در انسان

12,000 تومان

مرگ مفهوم پيچيده اي دارد که مي تواند با درد و رنج زيادي همراه باشد. مقايسه ديدگاه روانشناسان درباره نحوه مواجهه و مقابله با درد و رنج مرگ، با قرآن کريم که به اعتقاد مسلمانان توصيف کننده جامع ترين و معتدل ترين روش زندگي است که اصول اساسي تمامي اديان الهي را تاييد مي نمايد، بسيار قابل توجه خواهد بود. نتايج تحقیقات نشان می دهد که هر دو ديدگاه بر تمايل انسان به جاودانگي و ترس از مرگ تاکيد مي کنند و توافق دارند که نوع واکنش هاي هيجاني افراد در مواجهه با مرگ و پذيرش آن، بستگي به رفتار، ساختار شخصيتي و توان مقابله اي او با مسائل و مشکلات گذشته در طول زمان حيات دارد. اما مهمترين تفاوت اين دو ديدگاه در اعتقاد يا عدم اعتقاد به حيات پس از مرگ است که باعث تفاوت در تعريف عملياتي کيفيت مرگ، اهداف درماني، و نوع مواجه با مرگ مي شود. روانشناسي با تکنيک هاي مختلف روانشناختي و توصيه به کاهش سطح هوشياري و مراقبت هاي تسکيني موقتي، در کاهش درد و رنج بيماران در حال مرگ تلاش مي نمايد، هر چند در کاهش درد جسماني موفق بوده اند، اما در کاهش رنج روانشناختي به دليل نداشتن نظريه هايي براي حيات جاويد، هميشه با مشکل مواجه بوده اند. در مقابل؛ قرآن کريم ضمن موافقت با مراقبت هاي تسکيني براي کاهش درد جسماني، به نظريه پردازي براي حيات جاويد پرداخته است و با وجود آن که کاهش درد و رنج بيماران را در مقايسه با عظمت جهان آخرت، از درجه چندم اهميت برخوردار مي داند و هدف اصلي کار با بيماران در حال مرگ را – با توصيه به وصيت و انجام معوقات شرعي – آماده کردن آنها براي سفر آخرت مي داند؛ قادر است، در کاهش رنج روانشناختي بهتر از ديدگاه هاي روانشناسي معاصر که بر اساس اصل لذت گرايي و فرهنگ سکولار بنا شده اند، عمل کند.

دسته:
برچسب ها:
no sidebar

 زبان: فارسی

 نوع فایل: MP3

 حجم: ۷ مگابایت

 مدت زمان: ۲۷ دقیقه

 دانلود فایل پس از پرداخت وجه